Algemene Voorwaarden DoggieWalk

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Opdrachtnemer:

Persoon van het dienstverlenende bedrijf DoggieWalk, die de hond(en) van de opdrachtgever uitlaat.

1.2 Opdrachtgever:

Hondenbezitter die het opdrachtformulier heeft ondertekend.

1.3 Opdrachtformulier:

Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht de hond op de afgesproken dagen uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.